TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ TÀI LIỆU HÓA CÁC MÔ HÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Trang chủ » Recruitment » TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ TÀI LIỆU HÓA CÁC MÔ HÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)
TRƯỞNG NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ TÀI LIỆU HÓA

CÁC MÔ HÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CÁC VÙNG DÂN TỘC MIỀN NÚI

 

1. Giới thiệu chung

Nhiều
mô hình ứng phó với BĐKH đã được các NGO hỗ trợ cộng đồng thí điểm thành công
hiệu quả, tuy nhiên các mô hình này chưa có điều kiện phổ biến một cách tốt
nhất để các cơ quan quản lý nhà nước có đủ thông tin cho việc nhân rộng mô
hình. Chính vì vậy, trong khuôn khổ dự án 
 “Tăng cường vai trò cho các tổ chức Phi
chính phủ Việt Nam trong hoạt động truyền thông và vận động chính sách về
biến đổi khí hậu
” do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) tài trợ
(trước đây gọi là AusAID) được thực hiện thông qua Trung tâm Phát triển Nông
thôn Bền vững (SRD) với sự phối hợp của tổ chức MCD, COHED, CRD, DRAGON, Trung
tâm COHED được phân công phụ trách hợp phần DTTS sẽ tiến hành rà soát, nghiên
cứu, tài liệu hóa các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu do các VNGO thực
hiện tại các vùng DTTS. Đây là hoạt động  đầu tiên trong kế hoạch phối hợp hoạt động đến hết năm
2015 của mạng lưới VNGO&CC.

Trung tâm COHED hiện đang có kế hoạch nghiên cứu,
tài liệu hóa các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu do COHED đã hỗ trợ cộng
đồng dân tộc miền núi thực hiện thành công. 
Để thực hiện kế hoạch này COHED sẽ tuyển 01 chuyên gia làm Trưởng nhóm nghiên cứu, tài liệu hóa với các
thông tin như sau:

2. Mục tiêu hoạt động

Nhằm đánh
giá và tài liệu hóa những mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu mà COHED đã hỗ
trợ  cộng đồng đã/đang thực hiện thành
công trong các lĩnh vực sinh kế bền vững tại vùng miền núi. Những mô hình này sau
khi được đánh giá và tài liệu hóa sẽ được chia sẻ rộng rãi đến
các bên liên quan cho mục tiêu vận động nhân rộng các mô hình thành công này
thông qua việc xuất bản thành sách
mỏng, đưa lên website, báo cáo thường niên, bản tin của mạng lưới VNGO&CC.
(Trong đó có mục tiêu các mô hình của COHED sẽ được gửi cho SRD trong kế hoạch
đánh giá và tài liệu hóa của dự án).

3. Phương pháp thực hiện

 • Nghiên
  cứu tài liệu: các báo cáo, các tài liệu sẵn có liên quan đến các mô hình
  do các dự án đã thực hiện;
 • Thu
  thập các thông tin đã có liên quan đến mô hình từ các nguồn thông tin khác
  (các báo cáo của các tổ chức khác, báo chí, internet…)
 • Hội
  thảo phản hồi cuốn tài liệu về mô hình sinh kế thích ứng với BĐKH của COHED.
 • Tham
  vấn, phản biện từ các chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan đến các mô
  hình thông qua Hội thảo tham vấn và thăm quan chia sẻ kinh nghiệm tại thực
  địa.

4.  Thời gian thực hiện và phạm vi công việc

 

Thời gian thực hiện từ 1 đến 30 tháng 6 năm 2015.

Dự kiến khoảng 4 mô hình của
COHED sẽ được đánh giá và tài liệu hóa ở Mai Châu – Hòa Bình, trong đó có ít
nhất hai mô hình được các kênh truyền thông như VTV1 đăng tải.

 

5. Tổ chức thực
hiện

Hoạt động này sẽ do chuyên gia đóng vai trò trưởng
nhóm thực hiện với sự hỗ trợ của nhóm làm việc của COHED bao gồm: 01 cán bộ
chuyên trách về BĐKH và 01 cán bộ quản lý về các mô hình sinh kế bền vững.   

COHED sẽ tiến hành:

Tuyển
dụng 01 Trưởng nhóm là chuyên gia có chuyên môn
và kinh nghiệm về biến đổi
khí hậu cũng như kinh nghiệm xây dựng tài liệu.

Phân công các cán bộ của COHED vào Nhóm làm việc để hỗ
trợ các công việc của chuyên gia. .

Nhiệm vụ của chuyên gia và Nhóm làm việc của COHED như
sau:

 

Vị trí

Nhiệm vụ

 

Trưởng nhóm (Chuyên gia bên ngoài)

·        
Nghiên cứu thông tin về 4 mô hình của COHED;

·        
Xây dựng form mẫu thông tin cho mô hình để tài liệu hóa;

·        
Hướng dẫn, hỗ trợ các cán bộ dự án của COHED có mô hình được chọn bổ
sung các thông tin về mô hình mình phụ trách;

·        
Chủ trì thu thập các
thông tin đã có liên quan đến 4 mô hình từ các nguồn thông tin khác (các báo
cáo của các tổ chức khác, báo chí, internet…);

·        
Chủ trì,phối hợp với các cán bộ dự
án của COHED để thu thập thông tin về mô hình đã được chọn;

·        
Xây dựng dự thảo báo cáođánh giá và tài liệu gửi cho COHED lấy ý kiến từ các thành viên và các
chuyên gia có liên quan;

·        
Thúc đẩy các cuộc họp, hội thảo lấy ý kiến, góp ý cho dự thảo báo cáo đánh giá, tài liệu;

·        
Hoàn
thiện báo cáo đánh giá và tài liệu để COHED nghiệm thu.

 

Điều phối viên
của COHED (
điều
phối viên dự án sinh kế bền vững và biến đổi khí hậu)

·        
Đầu mối liên lạc giữa trưởng nhóm nghiên cứu với lãnh đạo COHED và các
thành viên nhóm đánh giá;

·        
Hỗ trợ công tác tổ chức để Trưởng nhóm nghiên cứu thực hiện tốt nhất
các nhiệm vụ;

·        
Tổ chức các cuộc họp, hội thảo lấy ý kiến, góp ý;

·        
Gửi dự thảo báo cáo đánh giá, tài liệu mô hình cho các chuyên gia phản
biện;

·        
Chịu trách nhiệm công tác hậu cần cho các hoạt động.

·        
Thực hiện hết các nhiệm vụ như thành viên Nhóm đánh giá;

Thành viên

(Cán bộ dự án của COHED có mô hình được chọn)

·        
Thu thập và gửi các thông tin có liên quan đến mô hình của dự án mình
được chọn tới Trưởng nhóm nghiên cứu;

·        
Bổ sung các thông tin về mô hình dự án của mình theo hướng dẫn của
Trưởng nhóm nghiên cứu;

·        
Phối hợp, hỗ trợ Trưởng nhóm nghiên cứu và Điều phối viên trong việc thực
địa thu thập thông tin về mô hình của dự án mình phụ trách;

·        
Góp ý cho dự thảo báo cáođánh giá, tài liệu

·        
Tham gia các hội thảo lấy ý kiến, góp ý cho dự thảo báo cáo đánh giá, tài liệu

 

 

6.
Kế hoạch dự kiến và kinh phí Trưởng nhóm nghiên cứu

 

STT

Công việc

Thời gian

Ngày công

1.     
 

Nghiên cứu thông tin về 4 mô hình do cán bộ dự án
của COHED;

Tuần 3 tháng 5/2015

2

2.     
 

Xây dựng form mẫu thông tin cho mô hình để tài liệu
hóa gửi COHED; Hướng dẫn, hỗ trợ các cán bộ dự án của COHED có mô hình được
chọn bổ sung các thông tin về mô hình;

Tuần 3 tháng 5/2015

2

3.     
 

Chủ trì thu thập các thông tin đã có liên quan đến mô hình từ các nguồn thông
tin khác (các báo cáo của các tổ chức khác, báo chí, internet…);

Tuần 3 tháng 5/2015

1

4.     
 

Chủ trì,phối hợp với các cán bộ dự án của COHED để thu thập thông tin về 4
hình đã được chọn

Tuần 4 tháng 5 /2015

2

5.     
 

Xây dựng dự thảo báo cáođánh giá và tài liệu gửi cho
COHED để lấy ý kiến từ các thành viên và các chuyên gia có liên quan;

Tuần 4 tháng 5/2015

2

6.     
 

Thúc đẩy các cuộc họp, hội thảo lấy ý kiến, góp ý
cho dự thảo báo cáo đánh
giá, tài liệu;

Tuần 1-2 tháng 6/2015

2

7.     
 

Thu thập thông tin bổ sung cho tài liệu hóa thông
qua chuyến đi thăm quan thực địa

Tuần 1-2 tháng 6 /2015

2

8.     
 

Hoàn thiện báo cáo đánh giá và tài liệu để COHED
nghiệm thu

Tuần 2-3 tháng 6/2015

1

9.     
 

Tổng số ngày công

 

14

 

Hình thức thực hiện hợp đồng
làm việc của Trưởng nhóm là theo thời gian, hợp đồng chuyên gia dự kiến kéo dài
trong 14 ngày làm việc (không liên tục) với mức phí là 3.150.000
đồng/ngày. Bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

 

7. Yêu cầu
chuyên môn và kinh nghiệm của Trưởng nhóm

·        
Có học vị Thạc sĩ trong các chuyên ngành về môi
trường, nông
nghiệp, khí hậu;

·        
Có kinh nhiệm làm nghiên cứu, các đề tài liên quan
đến lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường;

·        
Có kinh nghiệm về đánh giá, nghiên cứu, tài liệu hóa mô hình trong các
dự án phát triển;

·        
Có kinh nghiệm làm việc với các NGO.

 

Hồ sơ ứng viên quan tâm xin gửi tới văn phòng Trung tâm nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và
phát triển – COHED
trước ngày 11
tháng 5 năm 2015
tại tầng 7 tòa nhà
169 Bùi Thị Xuân
– Quận Hai Bà Trưng, Hà nội.

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
Bài Viết Liên Quan