Hướng dẫn số 29-Hd / Btctw

NỘI DUNG VĂN BẢN

*

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG VÀ BAN TRUYỀN THÔNG TRUNG ƯƠNG ——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ———

Số: 29-HD / BTCTW-BTGTW

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2009

HƯỚNG DẪN

1. Về nhiệm vụ

1.1. Bồi dưỡng cơ bản về chính trị, hành chính cho đảng viên thuộc cấp ủy, chi bộ chưa có trình độ trung cấp lý luận chính trị – hành chính tương đương trở lên.

Bạn đang thử: Hướng dẫn # 29-hd / btctᴡ

1.2. Nâng cao nhận thức chủ đề Đảng đối với các chủ đề phát triển Đảng.

1.3. Nuôi đảng viên mới.

1.4. Dạy nghề cho người bị đau:

– Cấp ủy viên của chi bộ cơ sở.

– Đại biểu Hội đồng nhân dân, cán bộ, đảng viên làm công tác đảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội ở thị trấn, huyện, thôn, bản, khu phố ở các cơ quan, đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc ở cấp huyện.

1.5. Tổ chức thông tin tình hình thời sự, chính sách … cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

1.6. Thực hiện các nội dung, chương trình đào tạo khác theo yêu cầu của cấp huyện.

2. Giới thiệu về tổ chức thiết bị

Căn cứ vào số lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên, yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cấp huyện quyết định chỉ tiêu biên chế phù hợp từ 4 đến 6 người theo quy định của Hội đồng quản trị. Chỉ tiêu biên chế viên chức chuyên môn, trung cấp chuyên nghiệp; Các chức danh khác (nếu có) thực hiện theo chế độ hợp đồng.

3. Về quản lý và quan hệ lao động

3.1. Mối quan hệ giữa trung tâm với cấp ủy, ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Trung tâm chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, các quy định, đề án, chính sách đối với công chức, giáo viên và học sinh.

– Trung tâm chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý, đầu tư cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của trung tâm.

3.2. Quan hệ giữa Trung tâm với các phòng, ban, tổ chức chính trị – xã hội có liên quan và các ban, ngành huyện ủy

– Ban Tuyên giáo giúp cấp ủy thẩm định, quản lý nội dung chính trị tư tưởng của các chương trình bồi dưỡng, hỗ trợ, giáo dục cán bộ, đảng viên của Đảng; theo dõi, tham mưu cho các cấp về nội dung hoạt động và điều phối công việc của các bên liên quan cho trung tâm.

– Ban tổ chức căn cứ vào quy hoạch, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, đảng viên cơ sở, phối hợp với ban tuyên giáo, trung tâm KNTC trình Ban bồi thường, hỗ trợ huyện phê duyệt.

Xem thêm: Cách nấu cháo cá tuyết – Cách nấu cá tuyết phi lê

– Trung tâm sẽ căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt để triển khai thực hiện.

– Các phòng, ban, tổ chức chính trị – xã hội có liên quan và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cấp huyện cần phối hợp chặt chẽ với trung tâm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng.

3.3. Quan hệ giữa trung tâm với trường chính trị, ban tuyên giáo tỉnh

Trường chính trị, ban tuyên giáo cấp tỉnh có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm của trung tâm: theo dõi, giúp đỡ trung tâm về chuyên môn, nghiệp vụ. .

3.4. Quan hệ giữa Trung tâm với các cơ quan, đơn vị của Trung tâm về nội dung, chương trình

– Trung tâm căn cứ vào nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng do các cơ quan, đơn vị liên quan ở Trung ương biên soạn như: Chương trình sơ cấp lý luận chính trị – hành chính, Chương trình bồi dưỡng đối tượng đảng viên, Chương trình bồi dưỡng đảng viên mới, bồi dưỡng bí thư. chương trình – sinh hoạt chi bộ cơ sở của Ban Tuyên giáo Trung ương; các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội ở Trung ương … kết hợp với yêu cầu, đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng hội nghị, chuẩn mực tham khảo cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

– Thực hiện tốt và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương về nội dung chương trình, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng, thiết thực và thực tiễn cho người học, thời gian đào tạo ngắn và hiệu quả.

4. Phương thức học tập, tiếp nhận, tiêu chuẩn giá trị văn bằng, chứng chỉ

4.1. Giới thiệu về chế độ Tìm hiểu và Dock

Chế độ học nghề và hỗ trợ cán bộ, đảng viên tuân thủ các quy định hiện hành.

4.2. Về tiêu chuẩn, giá trị ngang nhau, chứng chỉ

– Bằng Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc các bằng cấp khác được công nhận có trình độ tương đương trở lên là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên.

– Giấy chứng nhận đã qua lớp nhận thức về Đảng là điều kiện bắt buộc để được kết nạp Đảng.

– Giấy chứng nhận kết nạp đảng viên lớp mới là điều kiện bắt buộc khi đồng chí được công nhận đảng viên chính thức.

– Chứng chỉ sơ cấp nghề là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên công tác Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, phường, thị trấn, thôn và các cơ quan, đơn vị tổ chức. Đảng bộ trực thuộc cấp huyện và tương đương.

5. Về kế hoạch và chính sách

Hệ thống, chính sách đào tạo và tạo điều kiện cho hoạt động của cán bộ, nhân viên của trung tâm phải tuân theo các quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương để hoàn thiện, điều chỉnh. /.

  • Hướng dẫn chơi game nông trại trọn bộ hay đầy đủ
  • Chi phí của dịch vụ là gì?
  • dịch vụ xe cứu thương
  • Cậu bé đầu thai trong vụ án