Hướng dẫn luật công ty 2014

Dưới đây bạn sẽ thấy tổng hợp các nghị định, thông tư và văn bản hướng dẫn mới nhất có hiệu lực thi hành Luật Doanh nghiệp 2020, được phân loại theo chủ đề. (Tải sách luật kinh doanh miễn phí)

Bạn đang đọc: Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014

Thông tư 04/2016 / TT-BKHĐT Quy định Mẫu cơ sở đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015 / NĐ-CP Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp Thông tư 02/2019 / TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư số ° Thông tư 20/2015 / TT- BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp Văn bản 4211 / BKHĐT-ĐKKD 2015 hướng dẫn áp dụng các quy định về đăng ký doanh nghiệp Nghị định 06/2013 / NĐ-CP quy định về bảo vệ cơ quan, Công ty Thông tư 95/2017 / TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho đại chúng quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký công ty, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
Chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏNghị định 39/2018 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và Nghị định 38/2018 / NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và Thông tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2010 về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và Quyết định số 1339 / QĐ-BKHĐT năm 2014 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và Thông tư liên tịch 04/2014 / TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp nhỏ Thông tư 04/2019 / TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý nhân lực, tiền lương, tiền công, tiền thưởng của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ Thông tư 45/2018 / TT-NHNN hướng dẫn các tổ chức tín dụng cấp bảo lãnh từ Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định với quy định tại Nghị định 34/2018 / NĐ-CP thành lập về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ và vừa (EP) và Doanh nghiệp đại chúng (EP) trong Luật Doanh nghiệp Nghị định 69/2014 / NĐ-CP về Tập đoàn kinh tế và Công ty của Nhà nước Văn bản hợp nhất 4618 / VBHN- Nghị định hợp nhất BTP quy định về tổ chức Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức pháp chế Nghị định 48/2013 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính Thông tư 200/2015 / TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về kiểm đầu tư của 4 nhà nước vào công ty, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công bố thông tin tài chính của công ty đại chúng và 4 công ty đại chúng Nghị định 206/2013 / NĐ – CP về quản lý nợ của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Bốn điều lệ Nghị định 81/2015 / NĐ-CP về việc công bố thông tin của doanh nghiệp đại chúng Nghị định 91/2015 / NĐ-CP về đầu tư tại bốn tiểu bang Hình thành doanh nghiệp và quản lý, sử dụng bốn tài sản trong doanh nghiệp Thông tư 219/2015 / TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2015 / NĐ-CP Thông tư 59/2018 / TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số văn bản Điều của Thông tư 219/2015 / TT-BTC về việc đầu tư của Bốn Hoa vào công ty và quản lý, sử dụng tài sản Bốn Hoa tại Công ty Thông tư 61/2016 / TT-BTC hướng dẫn việc thu, chi và quản lý lợi nhuận, cổ tức 02/2015 / TT-BKHĐT việc công bố thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tổng công ty nhà nước
Nghị định 63/2015 / NĐ-CP Quy định chính sách đối với người lao động thôi việc thay thế công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu CP về xây dựng, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nông, lâm nghiệp Thông tư 11/2015 / TT- NHNN hướng dẫn xử lý nợ xấu của doanh nghiệp nông, lâm nghiệp với các tổ chức tín dụng trong giai đoạn chuẩn bị, đổi mới theo quy định tại Nghị định 118/2014 / Thông tư NĐ-CP 51/2015 / TT-BTC hướng dẫn xử lý nợ chủ yếu trong giai đoạn khởi tạo, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nông, lâm nghiệp Thông tư 52/2015 / TT-BTC hướng dẫn một số chính sách đối với doanh nghiệp nông, lâm nghiệp Sau khi hoàn thành việc lắp đặt, cải tạo, Thông tư 02/2015 / TT-BNNPTNT hướng dẫn sự phát triển của một chuyên gia dự án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nông, lâm trường theo Nghị định 118/2014 / NĐ-CP Nghị định 128/2014 / NĐ-CP về mua bán, chuyển nhượng HĐKD 100% vốn 4 nhà nước

Xem Thêm: Cắt Mọi Vẻ Ngoài Với 9 Cách Tạo Kiểu Tóc Dài Thẳng Hiện Đại

Quy định về thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi và sở hữu doanh nghiệp đại chúng và doanh nghiệp có bốn người nước ngoài tham gia Điều lệ thành lập Công ty cổ phần Thông tư 07/2018 / TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần là sở hữu cổ phần quy định tại Nghị định 126/2017 / NĐ-CP Thông tư 69/2018 / TT-BTC hướng dẫn cơ cấu lại công ty đại chúng không đủ điều kiện sở hữu cổ phần theo quy định tại Nghị định 126/2017 / Thông tư NĐ-CP 40/2018 / TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu được của công ty cổ phần nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty đại chúng 100% vốn đầu tư nước sở hữu. Bốn Điều lệ để chuyển đổi thành cổ phần Thông tư 34/2019 / TT -BTC sửa đổi Thông tư 40/2018 / TT-BTC Thông tư 41/2018 / TT -BTC hướng dẫn quản lý tài sản tài chính đúng sai Giá trị doanh nghiệp trong việc chuyển đổi công ty đại chúng thành công ty TNHH một thành viên tư nhân do công ty đại chúng đầu tư 100% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thông tư 30/2018 / TT- NHNN hướng dẫn quyết định Thông tư số 21/2019 / TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng 4 doanh nghiệp đại chúng theo phương thức xây dựng Quyết định 35/2013 / QĐ-TTg Quy chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một người kiểm soát 100% Căn cứ Thông tư 129/2015 / TT-BTC của Bốn Điều lệ Nhà nước hướng dẫn trình tự, thủ tục quản lý tài chính thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một người đại chúng Nghị định 194/2013 / NĐ-CP về việc đăng ký lại, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có bốn vốn đầu tư nước ngoài và thay đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh Thông tư 43/2004 / TT-BTC hướng dẫn xử lý lỗ do thời điểm xác định giá trị công ty cho đến thời điểm công ty đại chúng chính thức chuyển đổi thành cổ phầnQuy định về tổ chức và hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp:
Nghị định 167/2016 / NĐ-CP về kinh doanh hàng hóa miễn thuế Văn bản hợp nhất 03 / VBHN-BGTVT năm 2019 sửa đổi nghị định vận tải đa phương thức Nghị định 87/2009 / NĐ-CP về vận tải đa phương thức Nghị định 144/2018 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định về vận tải đa phương thức Nghị định 93/2015 / NĐ-CP về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty quốc phòng, an ninh Nghị định 107/2018 / NĐ-CP kinh doanh xuất khẩu gạo Nghị định 86/2018 / NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục Nghị định 01/2014 / NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
Nghị định 29/2019 / NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, công việc nhận khoán và danh mục công việc nhận thầu phụ
Văn bản hợp nhất 07 / VBHN-BTC năm 2016 liên quan đến Thông tư hợp nhất quy định về thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán

  • Chơi ở đâu tại tphcm
  • R bình phương là gì
  • Cách dùng rượu gừng nghệ
  • Cách tăng tốc bluestacks