Biểu tượng nào được sử dụng phổ biến nhất cho 9+ n?

Biểu tượng nào được sử dụng phổ biến nhất cho 9+ n?