Bài tập báo cáo dòng tiền trực tiếp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện sự vận động của các luồng tiền trong doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có dòng tiền liên tục có nghĩa là doanh nghiệp có tính thanh khoản cao.

Bạn đang xem: Bài tập Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ Trực tiếp

Trong bài viết dưới đây, các giáo viên của khóa học kế toán thực tế Lê Ánh Sáng sẽ hướng dẫn chi tiết cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.

*

Hướng dẫn từng bước cách lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

– Số liệu bảng cân đối kế toán;

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

– Ghi nhận vào báo cáo tài chính;

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước;

– Sổ kế toán tổng hợp,

– Sổ kế toán chi tiết “Giống loài“,”Tiền gửi ngân hàng“,”tiền đang chuyển“;

– Tính và trích khấu hao TSCĐ …

2. Hướng dẫn thiết lập từng yếu tố của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cần lưu ý:

– Tập hợp: Đối chiếu bên Nợ TK 111, 112, 113 với bên Có của các TK liên kết.

– Chi tiền mặt: Đối chiếu số phát sinh từ TK 111, 112, 113 với bên nợ của các tài khoản liên kết.

Xem thêm: Cách Tải Phần Mềm Photoshop Tiếng Việt Miễn Phí Mới Nhất Cho Photoshop Cc 2108

– Biên lai bình thường được ghi

– Các khoản thanh toán bằng tiền mặt được ghi nhận vào (…)

Mục tiêu

Được mã hóa

Tài khoản ghi nợ

Tài khoản Có

TÔI. Tiền thu được từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản thu nhập khác

1. Thu tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ và kinh doanh

01

111,112,113

511 131 515 121

2. Thanh toán cho nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ

02

(331,152,153,154, 156)

(111,112,113)

3. Trả công cho nhân viên

03

(334)

(111 112)

4. Lãi vay đã trả

04

(335.6354.242)

(111,112,113)

5. Thuế TNDN đã nộp

05

(3334)

(111,112,113)

6. Các sản phẩm khác của hoạt động thương mại

06

111,112,113

711,133,141,244

7. Các khoản chi hoạt động chuyên môn khác

07

(811,161,244,333,338,344,

352.353.356)

(111,112,113)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

MS20 = MS01 + MS02 + MS03 + MS04 + MS05 + MS06 + MS07

II. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền mua, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác

21

(211,213,217,241,331,3411)

(111,112,113)

2. Tiền thu được do thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản tồn tại lâu dài khác

22

111,112,113

711.5117.131

3. Tiền chi cho việc cho vay và mua chứng khoán nợ của đơn vị khác

23

(128,171)

(111,112,113)

4. Thu cho vay, bán lại chứng khoán nợ của đơn vị khác

24

111,112,113

128 171

5. Tiền cấp vốn cho các đơn vị khác

25

(221,222,2281,331)

(111,112,113)

6. Hoàn vốn đầu tư vào đơn vị khác

26

111,112,113

221,222,2281,131

7. Lãi vay, cổ tức và phân phối lợi nhuận

27

111,112,113

515

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

MS30 = MS21 + MS22 + MS23_MS24 + MS25 + MS26 + MS27

III. Dòng tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu, nhận phần vốn góp của các chủ sở hữu

ba mươi mốt

111,112,113

411 419

2. Thanh toán tiền góp vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành

32

(411,419)

(111,112,113)

3. Vay tiền

33

111,112,113

3411,3431,3432,41112

4. Trả nợ gốc vay

34

(3411,3431,3432,41112)

(111,112,113)

5. Thanh toán tiền gốc thuê

35

(3412)

(111,112,113)

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

36

(421,338)

(111,112,113)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

MS40 = MS31 + MS32 + MS33 + MS34 + MS35 + MS36

Tiền thuần trong kỳ (MS 50 = MS 20 + MS 30 + MS 40)

50

MS 50 = MS 20 + MS 30 + MS 40

Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ

60

Lấy chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền” đầu kỳ, Mã số 110 trên Bảng cân đối kế toán (lấy ở cột “Số tiền ban đầu”)

Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái đối với quy đổi ngoại tệ

61

Số xuất hiện Nợ TK 111, 112, 113,128 tương ứng với số xuất hiện TK 4131

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61)

70

Lấy số liệu chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền” cuối kỳ, Mã số 110 trên Bảng cân đối kế toán.

Hoặc MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61

KẾ TOÁN LÊ ANH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và cung cấp dịch vụ kế toán thuế tốt nhất trên thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% Kế toán trưởng có từ 13 đến 20 năm kinh nghiệm)