Alcohol Phenol Purple Quiz

… nhất? A. rượu bia sec-butyl. B rượu bia tert-butyl.C. rượu bia isobutyl. D. rượu bia butyl.Câu 16: Đồng phân nào của rượu bia C4H10O khi tách ra khỏi nước sẽ thu được hai? A olefin. rượu bia butyl. B rượu bia … chính gồm A. m-metylphenol và o-metylphenol. B. benzyl bromua và o-bromtoluen.C. o-bromtoluen và p-bromtoluen. D. o-metylphenol và p-metylphenol Câu 46: Cho 4 chất: phenol (MỘT), rượu bia etylic (B), … isobutyl.C. rượu bia sec-butyl. D. rượu bia tert-butyl.Câu 17: Dãy gồm các chất đều phản ứng với rượu bia etylic là A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác) .B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), …

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm về rượu Phenol Violet

*

*

*

Xem thêm: Nguyễn Hữu Thắng (cầu thủ bóng đá, sinh năm 1972), Nguyễn Hữu Thắng

… B. 4 C. 5 D. 619 / Trên sự oxi hóa rượu bia A bằng CuO, nhiệt độ thì thu được anđehit rượu bia A là: A. rượu bia cấp 1B. rượu bia cấp 2C. rượu bia cấp 1 hoặc rượu bia cấp 2d. rượu bia bước 320 / Đun nóng một loại rượu … tương đương với 80% tức là: A. 14 gam B. 16 gam C. 18 gam D. 20 gam Lycée Đức Trọng – Nghề nghiệp thực tiễn Hóa học 116 ĐỨA BÉ TRẮC NGHIỆM: HALOGEN – ANCOL – PHENOL I – HALOGEN THỜI GIAN1 / Hợp chất CH3CH2CH (Cl) CH3 dẫn điện … Khối lượng – Nghề nghiệp thực tiễn Hóa học 111 A. C6H5ONa + CO2 + H2O B. C6H5ONa + Br2 C. C6H5OH + NaOH D. C6H5OH + Na4 / Gọi tên hợp chất sau: OHCH3A. 4-metylphenol B. 2-metylphenol C.….

*

*

… mềm bởi rượu bia thì lượng H2O sinh ra từ rượu này bằng 5/3 lượng H2O sinh ra từ rượu bia đây. Xác định công thức phân tử của A và công thức cấu tạo của hai rượu. Cần biết rằng khi đun nóng 2 rượu bia trên … các lọ bị mất nhãn sau: + rượu bia propilic, glixerol và phenol + Natri etylic, natri phenolat, glixerol, hexen + Etyl clorua, butan-1,4-điol, etylen glicol Câu 4: Oxi 4g rượu bia đơn chức Z bằng O2 … CHƯƠNG VIN (ANCOL) – PHENOL * A – ĐỨA BÉ TRẮC NGHIỆM Câu 1: Gọi tên quốc tế: C2H5-C (OH) (CH3) -CH2-CH (CH3) -C2H5A. 4-etyl-2,4-đimetyl …