Ai là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phạm Văn Lương Huấn luyện viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phạm Văn Lương

Ai là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phạm Văn Lương Huấn luyện viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phạm Văn Lương